C# String Dönüşümleri

STRING DÖNÜŞÜMLERİ
Bilgisayar ile insan iletişimi genelde yazı ile oluyor.
Bilgisayarın çıktıları genellikle yazı olarak vermesini isteriz.
Eğer sayıları göstermesi gerekiyorsa ekranda, göstereceği sayıyı
yazıya dönüştürerek yapar.

Meselâ, 45 sayısını 32-bit tamsayı olarak saklar. Bellekteki bitler
aşağıdaki gibidir.

0000-0000-0000-0000-0000-0000-0010-1101

Buna sayının ikili gösterimi denir. Bir sayının ekranda
gösterilebilmesi için onun Unicode karaktere dönüşmüş olması
gerekir. Unicode karakterin gerçek değeri sayının genliğine eşittir.
Meselâ 45 sayısı 4 ve 5 karakterlerinden oluşur. Yani iki tane
16-bit koddan oluşur.

0000-0000-0011-0100 ve 0000-0000-0011-0101

Bildiğiniz gibi, Console.Write ve Console.WriteLine yöntemleri
ekranda gösterebilmek için otomatik olarak tamsayıları string haline
dönüştürürler. Bazen string veriyi tamsayıya, tamsayıyı stringe
dönüştürmek istersiniz. Bir string ifadeyi tamsayıya dönüştürmek
için string ifade sadece rakamlardan oluşmalıdır, eksi işareti de
içerebilir.

Şimdi bir tane tamsayı bir tane de string değişken tanımlayarak işe
başlayalım.

int I = 45;

string S;

Basit bir şekilde bir tamsayıyı string ifadeye dönüştüremezsiniz.

S = I; // Bu şekilde olmaz.

Eğer yukarıdaki ifadeyi denerseniz aşağıdaki gibi bir hata mesajı
alırsınız.

Cannot implicitly convert type ‘int’ to ‘string’

(int türünde bir sayıyı string türüne kapalı dönüşümle
dönüştüremezsiniz.)

Aşağıdaki gibi casting yapmak da mümkün değildir.

S = (string)I; // Bu şekilde de olmaz.

Eğer yukarıdaki ifadeyi denerseniz aşağıdaki gibi bir hata mesajı
alırsınız.

Cannot convert type ‘int’ to ‘string’

(int türünü string türüne dönüştüremedi.)

C# tip güvenli bir dildir yani farklı türlerin kapalı dönüşüm ya da
açık dönüşüm ile dönüştürülmesinde bir takım kurallar ve
kısıtlamalar söz konusudur.

Ama buna rağmen bazı durumlarda tamsayı bir türün string bir türe
dönüştürülmesi sahne arkasında meydana gelir, meselâ Console.WriteLine
yöntemi böyledir.

Bir tamsayıyı string ifadeye dönüştürmenin bir yolu, onu boş bir
string ile birleştirmektir.

S = "" + I;

ya da

S = I + "";

Her iki durumda da C# tamsayıları string bir ifade ile
birleştirebilmek için dönüştürme işlemini yapar. Tamsayı ile
birleştirilmek istenen string boş olduğuna göre sonucu etkilemez,
neticede tamsayı bir ifade string bir ifadeye dönüşmüş olur. Mesela
I değişkeni 45 sayısına eşit olsa dönüştürme işleminden sonra ‘4’ ve
‘5’ karakterlerinden meydana gelen bir yazı olur. Hala dönüştürme
işlemi sahne arkasında yapıldı. Biraz da hile yaptık. Ama açık bir
şekilde bir tamsayıyı string ifadeye dönüştürmek için ToString
isminde bir yöntem kullanabiliriz. Herhangi bir değişkeni string
ifadeye dönüştürür.

S = I.ToString(); // Dönüştürme işlemi başarılı.

Bu işlem sonucunda S string ifadesi “45” olan iki karakterli bir
yazı oldu.

ToString bir yöntemdir. her zaman yöntemleri isminin sonunda
parantez aç ve parantez kapa işaretleri ile birlikte kullanırız.
Yöntemi tanımlarken de, kullanırken de bu böyledir. Yukarıdaki
ifadede geçen ToString yöntemi hiç argümana sahip değildir ama dönen
değeri bir string ifadedir.

Console ve WriteLine arasında noktaya ihityaç duyduğumuz gibi,
tamsayı değişkenimiz ve ToString arasında da noktaya ihtiyaç duyduk.
Hatta ToString yöntemini bir tamsayı ifadenin önünde
kullanabilirsiniz.

S = 279.ToString();

Fark ettiğiniz gibi ToString yöntemi çok sık ihtiyaç duyulan bir
yöntemdir. Bu yöntemi her nesne ve tür ile kullanırsınız ve
nesnelerin yazıya dönüşmüş hallerini elde edersiniz.

Şimdi string bir ifadeyi tamsayıya dönüştürelim. Önce string bir
değişken tanımlayalım ve rakamlardan oluşan bir değer atayalım.

S = "57";

Şimdi bu string ifadeyi tamsayıya dönüştürmek istiyoruz. Şansımıza,
string ifademiz de sadece rakamlardan oluşuyor. Burada da söylemek
gerekirse atama işlemini yine kullanamayız.

int I = S; // İşe yaramaz.

Hemen derleme hatasını görürsünüz.

Cannot implicitly convert type ‘string’ to ‘int’

(string ifadeyi tamsayı bir ifadeye kapalı dönüştürme ile
dönüştüremezsiniz.)

Şimdi casting yapalım.

int I = (int)S; // Hala işe yaramadı.

Aşağıdaki derleme hatası oluştu.

Cannot convert type ‘string’ to ‘int’

(string türünü int türüne dönüştüremezsiniz.)

Hemen aklımıza bir yöntem olabileceği geliyor. ToString bi bir
yöntem olsa da dönüştürme işlemini yapsak.

I = S.ToInt(); // Ama böyle bir yöntem yok.

Yok ama doğru yoldasınız. int Türü System.Int32 yapısının bir
aliasıdır. Bu yapının Parse diye bir dönüşüm işi yapan bir yöntemi
var.

I = Int32.Parse(S);

Int32.Parse yönteminin dönen değeri bir tamsayıdır. Parse yöntemine
geçeceğimiz string rakamlardan oluşmalıdır ama eksi işaretine sahip
olabilir. Sağında solunda boşluk olabilir. Mesela aşağıda doğru
yazılmış bir ifade var.

I = Int32.Parse(" -572 ");

Eğer string, sayısal olmayan karakterler içeriyorsa ya da eksi
işareti ile sayı arasında boşluk varsa Parse yöntemi bir istisna
ortaya çıkaracaktır. Sayının int sınırlarının dışında olması da
Parse yönteminin istisna ortaya çıkarmasına neden olur.

Şimdi her iki dönüşümü yapan yöntemleri bir karşılaştıralım, benzer
ya da farklı yanlarına bakalım.

S = I.ToString();

I = Int32.Parse(S);

Her iki yöntem de System.Int32 yapısının elemanıdır. Aralarında
temel bir fark var. ToString yönteminin sol tarafına bakalım. Bir
tamsayı değişken var. ToString yöntemi belirli bir tamsayı var ve
ona uygulanıyor. Fakat Parse yönteminin sol tarafında bir değişken
yok. Int32 yapısının ismi var. Parse yöntemi belirli bir tamsayıya
uygulanmıyor. Bir tamsayı oluşturuyor.

Aralarındaki temel fark ise ToString bir instance (örnek) yöntemdir,
Parse ise static (durağan) bir yöntemdir. ToString bir örnek
yöntemdir, dolayısıyla belirli bir tamsayıya uygulanır, diğer bir
deyişle Int32 yapısının bir örneğine uygulanır. Bir tamsayıya ya bir
tamsayı değişkene ya da Int32 yapısının bir örneğini yani tamsayı
döndüren bir yönteme sahip olasınız ki ToString kullanabilesiniz.

Int32.Parse static bir yöntemdir. Yöntemin soluna Int32 yapısının
adını yazdıktan sonra kullanırsınız. Int32.Parse yöntemini çağıracak
belirli bir tamsayıya sahip olmanıza gerek yok. Yöntemin kendisi bir
tamsayı oluşturur.

Başka durağan yöntemler de biliyoruz. Console.Write ve Console.WriteLine
yöntemleri, Main yöntemi de durağan yöntemlerdir. MinValue ve
MaxValue (field) alanları ise Int32 yapısının durağan alanlarıdır.
Bu yöntemlerin önüne yapıların adını yazmak gerekiyor. String
sınıfının Length yöntemi bir örnek alandır. Belirli bir string
ifadeye uygulayabilirsiniz.

Bildiğiniz gibi int veri türü System.Int32 yapısının bir aliasıdır.
Bu durumda System.Int32 yerine int yazabilirsiniz hatta using
direktifi ile System isim uzayını deklare etmişseniz sadece Int32 de
yazabilirsiniz.

I = Int32.Parse(S);

Ya da aşağıdaki gibi olabilir.

I = int.Parse(S);

Her iki kullanım da aynı işi yapar ama gerçek sınıfın ya da yapının
adını kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bütün tamsayı türleri
ToString ve Parse yöntemine sahiptirler. Meselâ:

ushort US = UInt16.Parse(S);

ya da

ushort US = ushort.Parse(S);

Parse yöntemini işaretsiz tamsayılarla kullanırken eksi işareti
kullanmak bir istisna ortaya çıkaracaktır. Yöntem çağrılarının işlem
önceliği vardır. Peki aynı ifade içerisinde 2 tane yöntemi yan yana
çağırırsak ne olacak?

string S2 = Int32.Parse(S).ToString();

Aynı önceliğe sahip 2 tane yöntem var. Bu tür durumlarda öncelik
sırası soldan sağa doğrudur. Öncelikle Int32.Parse yöntemi çalışır.
Bu durağan yöntemin çalışması sonucunda bir tamsayı oluşur. O zaman
ifade aşağıdaki şekle dönüşür.

string S2 = 45.ToString();

Artık kolay. ToString yöntemi örnek yöntemdir. 45 sayısını ‘4’ ve
‘5’ şeklinde 2 tane karakterden oluşan S2 string ifadesine
dönüştürür.

Şimdi tersini yapalım. Önce bir tamsayıyı string ifadeye
dönüştürelim, sonra bu string ifadeyi tekrar tamsayıya dönüştürelim
ve tamsayı bir değişkende tutalım.

int I2 = Int32.Parse(I.ToString());

Bu iç içe yöntem çağırmadır. Bir yöntem diğer bir yönteme argüman
olarak yazılmış. Bu durumda görünüşe bakılırsa Parse yöntemi önce
çalışacak gibi ama değil. Öncelikle argüman gerekiyor. Bunun için de
ToString yönteminin çalışması gerekiyor. Çalışınca ifade aşağıdaki
şekle dönüşür.

int I2 = Int32.Parse("45");

Daha sonrası zaten kolay. Parse yöntemi çalışır ve bir tamsayı
döndürür.

System isim uzayı Covert diye de bir sınıf barındırır. Çok güzel bir
sınıftır. Bütün temel türleri diğerlerine dönüştürebilecek durağan
yöntemlere sahiptir. Şimdi aşağıda gördüğünüz örnek bir string
ifadeyi tamsayıya dönüştürmek için alternatif yol sunar.

I = Convert.ToInt32(S);

Covert sınıfının dokümanları incelendiğinde Int32.Parse kullandığı
görülür. Onun için olan bütün kurallar ve kısıtlamalar Convert için
de geçerlidir.

Aşağıdaki örnek de ToString örnek yöntemine durağan bir
alternatiftir.

S = Convert.ToString(I);

Convert sınıfı aynı zamanda bu yöntemlerin aşırı yüklenmiş
şekillerine de sahiptir. Sayı tabanları ile çalışmaya da izin verir.
Bu aşırı yüklenmiş yöntemler virgülle ayrılmış 2 tane argümana
ihtiyaç duyarlar. Meselâ:

I = Convert.ToInt32(S, 16);

Bu örnekte S değişkenindeki string ifadenin hexadesimal rakamlar
içerdiğini varsayar. Yöntemin ikinci argümanı sadece 16 değil 2, 8,
10, 16 olabilir. Her durumda ilgili string ifade o tabanda geçerli
olacak rakamlara sahip olmalıdır. Meselâ eğer ikinci argman 2 ise
string ifade sadece 0 ve 1 rakamlarını içermelidir.

Benzer şekilde aşağıdaki ifade de tamsayıyı hexadesimale çevirir.
Aşağıdaki gibi bir ifadede de yine ikinci argüman 2, 8, 10, 16
olabilir.

S = Convert.ToString(I, 16);

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan karakterleri kutucuğa doğru olarak yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Anket

Web sitesinde hangisi daha önemlidir:

Son yorumlar